Nhà cung cấp giải pháp xử lý nước thải toàn cầu

Hơn 14 năm kinh nghiệm sản xuất

Hệ thống tuyển nổi không khí hòa tan (DAF)